Медијација

На основу члана 9 став 2 Закона о посредовању у решавању спорова и члана 101 став 2 Судског пословника Виши суд у Смедереву је формирао Инфо службу за подршку алтернативном решавању спорова са циљем унапређења поступка медијације.

Медијација је поступак у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум.

Поступак медијације се спроводи добровољно, на основу изричите сагласности страна, осим у спорним односима у којима посебним законом покретање поступка медијације предвиђено као услов за вођење судског или другог поступка.

У поступку медијације стране су равноправне.

Поступак медијације се покреће закључењем споразума о приступању медијацији.

Ако се странке у току судског или другог поступка сагласе да приступе решавању спора медијацијом уз застој судког поступка, поступак медијације покреће се достављањем суду или другом органу пред којим се води поступак споразума о приступању медијацији.

Поступак медијације спроводи један или више медијатора које стране споразумно одреде. Садржину споразума о решавању спора путем медијације одређују стране у поступку медијације. Медијатор учествује у састављању и изради споразума, уколико се стране у поступку сагласе.

Споразум о решавању спора путем медијације може имати снагу извршне исправе под условом да садржи изјаву дужника којом пристаје да поверилац не основу споразума о решавању спора путем медијације, након доспелости потраживања може покренути поступак принудног извршења (клаузула извршности) и да се потписи страна и медијатора оверени од стране суда или јавног бележника.

Поступак медијације стране могу покренути пре или након покренутог судског поступка а такође и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Свака страна може одустати од даљег учешћа у поступку медијације у било којој фази поступка.

Медијатор може обуставити поступак медијације ако процени да даље спровођење поступка није целисходно.

Извор: Закон о посредовању у решавању спорова („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014)

За детаље преузмите:
Закон о посредовању
Регистар посредника
Протокол о сарадњи

За све додатне информације контакт особа:
Јелена Ракић, судијски помоћник
Е-пошта: jelena.rakic@sd.vi.sud.rs
Телефон: 063 537 864