Контакт

Наша aдреса je:
Виши суд у Смедереву
Трг републике 2
11300 Смедерево
Tелефони:
Судска управа:

тел.: +381 26 46 26 666
факс: +381 26 46 22 165
Остали телефони:
Председник суда: тел.: +381 26 46 30 402
Писарница: тел./факс: +381 26 619 776
Истражно одељење: тел./факс: +381 26 46 22 525
Рачуноводство: тел./факс: +381 26 46 21 241

Електронска пошта:
uprava@sd.vi.sud.rs

Жиро рачуни:
840-978621-67 основни рачун,
840-29577845-59 за трошкове кривичног поступка, паушала и новчане казне, са позивом на број 97 16-092
840-29603845-47 за трошкове фотокопирања и таксе за признање стране судске одлуке

Остали подаци:
пореско идентификациони број (ПИБ): 106399828
матични број: 17773038  шифра делатности: 75230

Део мапе Смедерева на којој се уочава положај суда.