Контакт

Наша aдреса je:
Виши суд у Смедереву
Трг републике 2
11300 Смедерево
Tелефони:
Судска управа:

тел.: +381 26 46 26 666
факс: +381 26 46 22 165
Остали телефони:
Председник суда: тел.: +381 26 46 30 402
Писарница: тел./факс: +381 26 619 776
Истражно одељење: тел./факс: +381 26 46 22 525
Рачуноводство: тел./факс: +381 26 46 21 241

Електронска пошта: uprava@sd.vi.sud.rs

Пријем електронских поднесака: elektronski.podnesak@sd.vi.sud.rs

Лице за заштиту података о личности је судија Предраг Лукић
е-пошта: predrag.lukic@sd.vi.sud.rs, тел.лок.: 121


Контакт особа за медијацију је Јелена Ракић
е-пошта: jelena.rakic@sd.vi.sud.rs, моб.тел.: 063 537 864


Текући рачуни:
840-1620-21 основни рачун,
840-257802-06 за депозит
840-29603845-47 за судске таксе
840-29577845-59 за казне

Остали подаци:
ПИБ: 106399828, матични број: 17773038, шифра делатности: 75230


Део мапе Смедерева на којој се уочава положај суда!