Намештеници

Намештеник је лице чије се радо место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у суду. То су дактилографи и помоћно техничка служба коју чине правосудна стража, возач, ложач, домар и спремачице.