Ознаке предмета

Кио - Истражни поступак.
К - Главни кривични поступак.
Кри - Поступања по хитним истражним радњама.
Кри-пов - Предлози државног тужиоца и наредбе истражног судије.
Кр - Поднесци који се односе на кривични поступак, а не заводе се у К и Кио и ванредно ублажење казне.
Ким - Припремни поступак против одговорних малолетника.
Км - Главни кривични поступак који се води против одговорних малолетника.
Крм - Поднесци који се односе на кривични поступак који се води против одговорних малолетника, а не заводе се у Км и Ким.
Кв - Предмети које решава кривично веће суда ван главног претреса као и одлуке донете по жалбама.
Рех - Предмети рехабилитације.
П - Парнични поступак.
Р - Признања страних судских одлука.
Кж - Кривични предмети у којима се по жалби решава у другостепеном поступку.
Гж - Парнични, управни, ванпарнични и земљишно-књижни предмети који се по жалби рашавају у другостепеном поступку.
Гж1 - Предмети у другом степену а односе се на радне спорове.
Спк - Предмети споразума о признању кривице и посупања по предметима извршења.