Судијски помоћници и приправници

Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одклука и припрема правне ставове за публиковање и узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака.

Виши судијски сарадници су:

  • Јелена Ракић
  • Александар Бијанић
  • Радован Шћепановић
  • Јелана Станојевић
  • Слађана Симић
  • Марија Павловић

Приправници обављају послове утврђене прописима и општим актима о приправницима ради оспособљавања за полагање правосудног испита, учествују у изради нацрта одлука и поступају по налогу судије, упознају се са законским прописима, прате ток суђења и упознају се са радом судских одељења.

Приправници су:

  • Ивана Павловић