Како до признања стране судске пресуде?

За признање стране судске пресуде потребно Вам је следеће:

  • Писмени захтев за признање стране судске пресуде
  • Оригинал стране судске пресуде која ће Вам бити враћена по окончању поступка
  • Превод пресуде овлашћеног судског тумача
  • Потврда о уплаћеној такси на наш рачун (о висини таксе се обавестите телефоном)
  • Ако се страна судска пресуда односи на развод потребан Вам је и извод из матичне књиге венчаних

Након што прикупите потребну документацију (уплату таксе можете да обавите на шалтеру банке у згради суда) и предате је писарници суда, документација ће бити дата на разматрање надлежном судији који доноси одлуку.

Одлука о признању стране судске пресуде мора бити достављена свим странама. На пример, ако се ради о признању развода, што је најчешћи случај, оба (бивша) супружника морају да буду обавештени о одлуци са правом жалбе у року од 15 дана. Тек након истека рока за жалбу одлука постаје правоснажна.