Одељење судске управе

Руководиоц судске управе:
Вршилац функције председника суда судија Слађана Бојковић

Заменик руководиоца:
заменик председника суда судија Предраг Лукић

Секретар суда: Маја Филић

Административно-технички секретар: Тамара Ивановић

Судска управа је место где се обраћате, када желите да се обратите суду. Овде ће Вас, на основу ваших захтева и потреба, упутити и повезати са осталим службама и лицима било да дођете лично или се пак суду обратите писмено или путем телефона.
Судска управа води евиденцију о свим писменим и усменим притужбама странака, као и друга обраћања суду кроз судске уписнике.
Овде се води евиденција адвоката који поступају по службеној дужности и сталних судских вештака и тумача. Позивају се судије поротници и распоређују по већима.
Обављају се и сви кадровски и административни послови за запослене, као на пример послови везани за заснивање радног односа, социјално-здравствену заштиту, распоређивање по радним местима, одсуства запослених и друго.